Sabiedrības līdzdalība Dzelzceļš

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Dzelzceļa ritekļu reģistrācijas kārtība”

(turpmāk - Projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dzelzceļa ritekļu īpašnieki un valdītāji, pārvadātāji, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji, personas, kuras pārvadātāja vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja uzdevumā veic dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu un tehnisko apkopi, ritekļu būvniecību, remontu un tehnisko apkopi un manevru darbus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas 2018. gada 25. oktobra Lēmuma (ES)2018/1614, ar ko nosaka specifikācijas ritekļu reģistriem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā, un ar ko groza un atceļ Komisijas Lēmumu 2007/756/EK 5. pantā noteikto (turpmāk -  Lēmums Nr. 2018/1614) prasību pārņemšanu. Projekta mērķis ir precizēt dzelzceļa ritekļu reģistrācijas un pārreģistrācijas kārtību atbilstoši Lēmuma Nr. 2018/1614 prasībām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 2. septembrī.

7.

Dokumenti

Projekts, tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par Projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 27. augustam.  

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.