Sabiedrības līdzdalība Dzelzceļš

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa likumā (turpmāk - Likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (1), publiskas personas, valsts kapitālsabiedrības vai privātpersonas, kurām dzelzceļa infrastruktūras zeme varētu tikt nodota atlīdzības lietošanā uz apbūves tiesību pamata.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts “Grozījumi Dzelzceļa likumā” (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts, lai aktualizētu valstij piederošās vai piekrītošās zemes publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā  izmantošanu atbilstoši Civillikuma Trešajai A nodaļai “Apbūves tiesība” un  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.5 pantam, tajā skaitā nosakot institūciju, kas ir lēmuma par apbūves tiesību piešķiršanu pieņēmēja. Likumprojekts precizē arī publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras  finansējuma, ko pārvalda publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs VAS “Latvijas dzelzceļš”, ieņēmumu sastāvu un  noteic, ka atsevišķos gadījumos ir iespējamas atkāpes no Aizsargjoslu likuma 33. panta otrās daļā noteiktā aizsargjoslas statusa saskaņošanas pienākuma.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots pieteikt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 15. aprīlī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1  apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada  12. aprīlim.  

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.