Sabiedrības līdzdalība Jūrlietas

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Primāri Noteikumu projekts attiecas uz darba uzskaites grāmatiņas (atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai pa iekšzemes ūdensceļiem izsniegta darba uzskaites grāmatiņa) turētājiem un kuģošanas līdzekļu un peldbūvju, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Direktīvas (ES) 2017/2397 par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā pa iekšzemes ūdensceļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvas 91/672/EEK un 96/50/EK (turpmāk – Direktīva 2017/2397) tvērumā (Direktīvas 2017/2397 2. pants) un strādā Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumu Nr. 92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 92) 2. punktā minētajos ūdeņos, vadītājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar Direktīvas 2017/2397 39. panta 3. punktu Latvijas tiesību sistēmā ir jāpārņem tikai Direktīvas 2017/2397 10. pants attiecībā uz kvalifikācijas sertifikātu un darba uzskaites grāmatiņu atzīšanu, 38. pants attiecībā uz derīgu sertifikātu atzīšanu un 15. pants.

Direktīvas 2017/2397 10. panta un 38. panta attiecīgās normas, kā arī 15. panta pirmā daļa ir jau pārņemta – ar Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumiem Nr. 395 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 895 “Jūrnieku sertificēšanas noteikumi””. Noteikumu projekts izstrādāts, lai  pārņemtu Direktīvas 2017/2397 15. panta otro daļu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada septembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam sabiedrībai dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 27. augustam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Laima Rituma, 67028198, laima.rituma@sam.gov.lv.