Sabiedrības līdzdalība Aviācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 „Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz Latvijas Republikā sertificētajiem lidlaukiem un to ekspluatantiem

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Normatīvā akta mērķis ir noteikt novērtējuma veikšanu lidlauku skrejceļa virsmas stāvokļa noteikšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 9.septembrī

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “„Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 „Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 6.septembrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

VA “Civilās aviācijas aģentūra” Lidlauku standartu un drošības daļas vadītājs, Tālrunis: 60001671, E-pasts: raivo.bisenieks@caa.gov.lv