Sabiedrības līdzdalība

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. februāra noteikumos Nr. 156 „Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā”

Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.514 „Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz bīstamo kravu apritē iesaistītajiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tiesību aktu projektu kopums nodrošina attiecīgā no atkāpēm Nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma pielikuma Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumu (RID) izrietošā tiesiskā regulējuma atbilstošu ienešanu Latvijas tiesību sistēmā

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 13.maijā

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekti un anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 15.maijam

10.

Cita informācija

Novērtējuma ziņojums (anotācija) sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 11.1 punktam.

11.

Atbildīgā amatpersona

Drošības politiku koordinācijas nodaļas vecākais referents Juris Pakalns, tālr.: 67028352, e-pasts: Juris.Pakalns@sam.gov.lv.