Satiksme Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Transportlīdzekļu īpašnieki (turētāji, valdītāji).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Tehnoloģiju attīstības ietekmē pastāvīgi mainoties un attīstoties transportlīdzekļu uzbūvei un konstrukcijai,  nepieciešams pilnveidot transportlīdzekļu uzbūves un konstrukciju pārbaudes reglamentējošos tiesību aktus. Pilnveides ietvaros nepieciešams pielāgot un detalizētāk norādīt prasības transportlīdzekļu tehniskai kontrolei, kas ļaus nepārprotami un skaidri tās piemērot gan valsts tehniskās apskates, gan tehniskās kontroles uz ceļa ietvaros.

Noteikumu projekts precizē vairākus nosacījumus tehniskās apskates rezultāta noformēšanas kārtībā, kas nodrošinās ātru un efektīvu klientu apkalpošanu, mazinās administratīvo slogu autopārvadātājiem, vienlaikus atbildīs labai pārvaldībai un Paziņošanas likuma noteiktajām prasībām, kā arī veicinās ceļu satiksmes drošību  (tehniskās apskates rezultāta noformēšanas,  Eiropas transporta ministru konferences dokumentu saņemšanas kārtības optimizēšana, atsevišķu transportlīdzekļu sākotnēji apstiprināto konstrukciju prasību un izmantoto marķējumus precizēšana u.c.).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 29.jūlijā.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 21.jūlijam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

  Inga Lukjanoviča, tālr. 67028019, inga.lukjanovica@sam.gov.lv.