Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts

2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts).

3. Politikas joma un nozare vai teritorija Transporta un sakaru politika.

4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekts attiecas uz satiksmes dalībniekiem.

5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt Kohēzijas fonda finansējuma (4 840 000 euro apmērā) pārdali no 6.2.1.1.pasākuma “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” (turpmāk – 6.2.1.1.pasākums), ņemot vērā pārtraukto lielo projektu Nr.6.2.1.1/18/I/001 “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”, uz 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākumu “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”, lai novērstu infrastruktūras pārrāvumus pilsētās (Liepājā un Valmierā) un radīt alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē indikatīvi 2021. gada maijā.

7. Dokumenti Noteikumu projekts un anotācija.

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9. Pieteikšanās līdzdalībai Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 5.maijam.

10. Cita informācija Nav.

11. Atbildīgā amatpersona Rūdolfs Kudļa, tālr.67028223, rudolfs.kudla@sam.gov.lv.