Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts

2. Dokumenta nosaukums “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 158 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts).

3. Politikas joma un nozare vai teritorija Transporta un sakaru politika.

4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekts attiecas uz satiksmes dalībniekiem, komersantiem un iedzīvotājiem.

5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt Kohēzijas fonda finansējuma (13 515 000 euro apmērā) pārdali no 6.2.1.1.pasākuma “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” (turpmāk – 6.2.1.1.pasākums), ņemot vērā pārtraukto lielo projektu Nr.6.2.1.1/18/I/001 “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”, uz 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākumu “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstībai un transporta infrastruktūras problēmas risināšanai, novēršot ielu fragmentāro raksturu un radot alternatīvus maršrutus tranzīta un kravas transportam, atdalot to no vietējas nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām, kur tas ir iespējams.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē indikatīvi 2021. gada maijā.

7. Dokumenti Noteikumu projekts un anotācija.

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9. Pieteikšanās līdzdalībai Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 9.maijam.

10. Cita informācija Nav.

11. Atbildīgā amatpersona Rūdolfs Kudļa, tālr.67028223, rudolfs.kudla@sam.gov.lv.