Sabiedrības līdzdalība Dzelzceļš

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 288 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 288 ”Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu”” (turpmāk - Projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti) un citi dzelzceļa speciālistu profesijās nodarbinātie, kuriem tiek nodrošināta obligāto papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu, un to darba devēji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts, lai aktualizētu Ministru 2015. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 288 “Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 288) atbilstoši veiktajām izmaiņām Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”.

No MK noteikumiem Nr. 288 svītrotas šādas vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) profesijas specialitātes: “Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists)” ar kodu “8311 10”, “Dīzeļvilciena vadītājs (mašīnists)” ar kodu “8311 11”, “Elektrovilciena vadītājs (mašīnists)”ar kodu “8311 12”, “Sliežu motortransporta vadītājs (mašīnists)” ar kodu “8311 13” un “Tvaika lokomotīves vadītājs (mašīnists)” ar kodu “8311 22”. Vienlaikus Projekts  papildina MK noteikumu Nr. 288 pielikumu ar  šādu vienotu profesijas nosaukumu: “Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists)” ar kodu “8311 05”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots pieteikt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 15. aprīlī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1  apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada  12. aprīlim.  

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.