Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts

2. Dokumenta nosaukums “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 19.maija noteikumos Nr. 243 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanas noteikumi” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts).

3. Politikas joma un nozare vai teritorija Transporta un sakaru politika.

4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekts attiecas uz ceļu satiksmes dalībniekiem

5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības fondu finansējuma pārdali 30 835 000 euro apmērā no 6.2.1.1.pasākuma “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”, ņemot vērā pārtraukto lielo projektu (projekts Nr.6.2.1.1/18/I/001 “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”), uz 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķi “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” valsts galveno autoceļu TEN-T tīklā pārbūvei.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē indikatīvi 2021. gada maijā.

7. Dokumenti Noteikumu projekts un anotācija.

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9. Pieteikšanās līdzdalībai Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 6.maijam.

10. Cita informācija Nav.

11. Atbildīgā amatpersona Andžela Korotkoručko, tālr.67028243, andzela.korotkorucko@sam.gov.lv.