Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts.
2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība".
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Transporta un sakaru politika.
4. Dokumenta mērķgrupas Tiesiskais regulējums ietekmē pašvaldībām piešķirtās mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām finansējuma sadalījumu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Projekts paredz precizēt mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem un ielām piešķirtā finansējuma sadalījumu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.
7. Dokumenti Projekts un tā anotācija.
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par projektu tā izstrādes stadijā.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 10. maijam.
10. Cita informācija Nav.
11. Atbildīgā amatpersona Linda Lācberga, 67028066, linda.lacberga@sam.gov.lv