Sabiedrības līdzdalība Aviācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums likumprojekts un tā anotācija)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 10. jūnija noteikumos Nr.424 „Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kurām vai kuru mantai Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis, civilās aviācijas gaisa kuģis vai militārais bezpilota gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārām vajadzībām, nodarījis kaitējumu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši 2020. gadā 23. novembra likuma “Grozījumi likumā "Par aviāciju"” 7.pantam  likums „Par aviāciju”, papildināts ar 117.10 pantu, kas paredz, ka kārtību, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis militārais bezpilota gaisa kuģis, nosaka Ministru kabinets.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 22. aprīlī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par rīkojumu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 8. aprīlim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Mārīte Paegle, 67028225, Marite.Paegle@sam.gov.lv.;