Sabiedrības līdzdalība Satiksme

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Ceļu satiksmes likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz ceļu pārvaldītājiem, pasta komersantiem, universālā pasta pakalpojuma sniedzējiem, inkasentiem un institūcijām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Direktīvas (ES) 2019/1936, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību prasības attiecība uz ceļu infrastruktūras drošības pārvaldības procedūrām.

Likumprojekts izstrādāts, lai vienkāršotu satiksmes organizācijas ieceru saskaņošanas kārtību. Vienlaikus tiks novērsta situācija, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” veic tai neraksturīgas funkcijas. Savukārt pašvaldībām netiks noteiktas jaunas neraksturīgas funkcijas, jo līdzīgu jautājumu risināšana jau šobrīd ir pašvaldības kompetencē, vērtējot gan ar pašvaldības teritorijas izmantošanu, plānošanu saistītus jautājumus, gan arī saskaņojot būvniecības ieceres.

Likumprojekts izstrādāts arī nolūkā optimizēt darbu, ieviešot jaunu e-pakalpojumu, kas saistīts ar caurlaižu izsniegšanu pasta komersantu un institūciju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus, un  atteiktos no caurlaižu izsniegšanas papīra formātā,  samazinot ar to saistīto administratīvo slogu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 26. augustā.

7.

Dokumenti

Projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 23. augustam

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Edgars Ļeonovs, 67028045, edgars.leonovs@sam.gov.lv

Elita Birjukovska, 67028357, elita.birjukovska@sam.gov.lv