Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām: Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi”

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pasākuma mērķa teritoriju iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma pārdali no 4.5.1.1.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” uz 2.1.2.specifisko atbalsta mērķi “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē”, vienlaikus aizstājot no 4.5.1.1.pasākuma pārdalīto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu ar identisku Kohēzijas fonda finansējumu no 6.2.1.1.pasākuma “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 5.maijam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Kaspars Šlihta, 67028395, kaspars.slihta@sam.gov.lv