Jaunumi Sabiedrības līdzdalība

Dokumenta nosaukums, pieņemšanas datums un izstrādātājs

TRANSPORTA ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES 2021.-2027. GADAM

Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2021.gada 21.oktobra rīkojumu Nr.710 (prot. Nr. 66 29. §).

Izstrādātājs: LR Satiksmes ministrija; adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743; kontakti: tālr. 67028205, e-pasts satiksmes.ministrija@sam.gov.lv; http://www.sam.gov.lv 

Dokumenta pieejamība

Ministru kabineta 2021.gada 21.oktobra rīkojums Nr.710 “Par Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam” un Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-207. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes) pieejamas: šeit.

Pamatnostādņu Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats (tā pielikumā Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par Vides pārskatu) un Informatīvais ziņojums, kurā izklāstīts, kā Pamatnostādnēs integrēti vides apsvērumi un ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi un sabiedriskās apspriešanas rezultāti, pieejami Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā “Nozares politika” - “Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.- 2027. gadam”. Saiti uz dokumentiem skatīt šeit.

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 5. februāra atzinumā Nr. 4-03/1 „Par Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam Vides pārskatu”, lai konstatētu Pamatnostādņu īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Satiksmes ministrijai vismaz vienu reizi plānošanas periodā (2027. gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojā.