Sabiedrības līdzdalība Dzelzceļš

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 8.aprīļa noteikumos Nr.158 “Kravas izsniegšanas noteikumi”” (turpmāk ˗ Projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Plānotais Projekta tiesiskais regulējums ietekmē dzelzceļa kravu pārvadātājus, kravu nosūtītājus un saņēmējus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK 2003. gada 8.aprīļa noteikumi Nr.158 „Kravas izsniegšanas noteikumi” tiek grozīti, lai izslēgtu neaktuālās tiesību normas, svītrotu dublēšanos ar citiem normatīvajiem dokumentiem un neaktuālās atsauces.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 8.aprīļa noteikumos Nr.158 “Kravas izsniegšanas noteikumi”” un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 02.augustam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Margarita Pļečistaja, 67028002, margarita.plecistaja@sam.gov.lv