Sabiedrības līdzdalība Dzelzceļš

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 1. Dokumenta veids - Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts
 2. Dokumenta nosaukums - MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”” (turpmāk ˗ Projekts)
 3. Politikas joma un nozare vai teritorija - Transporta un sakaru politika.
 4. Dokumenta mērķgrupas - Plānotais Projekta tiesiskais regulējums ietekmē dzelzceļa kravu pārvadātājus, kravu nosūtītājus un saņēmējus.
 5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība - MK 2003. gada 4.februāra noteikumi Nr.70 „Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi” tiek grozīti, lai izslēgtu neaktuālās tiesību normas un svītrotu dublēšanos ar citiem normatīvajiem dokumentiem, harmonizētu tās ar Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) normām un starptautiskajām normām, kas regulē konteineru pārvadājumus.
 6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība - Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.
 7. Dokumenti - Projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”un tā anotācija.
 8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties - Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par projektu tā izstrādes stadijā.
 9. Pieteikšanās līdzdalībai - Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 14.maijam.
 10. Cita informācija - Nav.
 11. Atbildīgā amatpersona - Margarita Pļečistaja, 67028002, margarita.plecistaja@sam.gov.lv