Sabiedrības līdzdalība Dzelzceļš

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 15. maija rīkojumā Nr. 215 „Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu”” (turpmāk - Projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pārvadātāji, kas izmantoja un izmantos attiecīgo dzelzceļa infrastruktūru, kravas saņēmēji, nosūtītāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts, lai aktualizētu Ministru kabineta 2018. gada rīkojumu Nr. 215 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu” atbilstoši reālajai situācijai, jo kopš 2020. gada 4. augusta VAS “Latvijas dzelzceļš” vairs nav dzelzceļa infrastruktūras “Rīga – Krasta” pārvaldītājs. Projekts tiek virzīts vienlaikus ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 411 “Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu””.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 22. jūlijā

7.

Dokumenti

Projekts, tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par Projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 19. jūlijam.  

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.