Sabiedrības līdzdalība Dzelzceļš

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumā Nr. 468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības – Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Mārupes, Olaines, Salaspils, Ķekavas, Baldones, Iecavas un Bauskas novadus un Rīgas pilsētu, kuru administratīvajās teritorijās ir plānots izbūvēt Rail Baltica dzelzceļa un ar tā īstenošanu saistīto infrastruktūru, kā arī nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru zemes daļēji vai pilnībā tiks atsavinātas dzelzceļa un saistītās infrastruktūras būvniecībai.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Rīkojuma projekta izstrādes mērķis ir precizēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projekta (turpmāk – RB projekts) nacionālo interešu objekta (turpmāk – NIO) tvērumu, ņemot vērā RB projekta ietvaros paredzētās dzelzceļa infrastruktūras un ar tās izveidi saistīto  būvju vajadzības atbilstoši RB projekta ietvaros veiktām izpētēm un būvprojektiem.

Saskaņā ar pašreizējo Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojuma Nr. 468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica" redakciju NIO statuss RB projektam ir noteikts atbilstoši 2016. gada ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā saņemtā paredzētās darbības akcepta nosacījumiem. Tomēr laika periodā no 2016.-2021. gadam ir veiktas vairākas izpētes, kas sniedz detalizētāku informāciju par nepieciešamo dzelzceļa infrastruktūru un ar tās izveidi (būvniecību) saistītajām būvēm, kā arī par būvniecības parametriem.

NIO statuss tiek noteikts atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 17. pantam, kurā noteikts, ka priekšlikumā ietver vietas izvēles pamatojumu un IVN rezultātus, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Proti, normatīvo aktu regulējums nenoteic, ka NIO statuss tiek noteikts pamatojoties uz IVN, bet gan ir jāveic IVN, ja to paredz normatīvie akti.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Rīkojuma projekts, tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par rīkojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 20. aprīlim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Zane Valtere, tālr. 67028053, zane.valtere@sam.gov.lv