Sabiedrības līdzdalība Aviācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz jebkuru personu, kuras īpašumā vai valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus, kā arī komersantiem un biedrībām, kas organizē bezpilota gaisa kuģu lidojumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Normatīvā akta mērķis ir noteikt kārtību, ir noteikt kārtību, kādā valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” nodrošina tālvadības pilotu apmācību tiešsaistē un izdod apliecinājumu tālvadības pilotiem par nokārtotu teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmenu; kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūra vai tās atzīta struktūra nodrošina tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu un izdod, pagarina, ierobežo, atsauc vai aptur tālvadības pilota kompetences sertifikātu; kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūras atzīta struktūra un bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatants nodrošina tālvadības pilota praktisko prasmju apguvi un pārbaudi un izdod, pagarina, ierobežo, atsauc vai aptur apliecinājumu par praktisko prasmju apguvi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 29.aprīlī

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 28.aprīlim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

VA “Civilās aviācijas aģentūra” Bezpilota gaisa kuģu, Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļas vadītāja , tālrunis 67507907, aivita.lublina-goldmane@caa.gov.lv