Sabiedrības līdzdalība Dzelzceļš

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi"" (turpmāk – Noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji (200), dzelzceļa infrastruktūras būvnieki, remontētāji un apkopes veicēji, dzelzceļa pārbrauktuvju pieeju īpašnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai aktualizētu Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumus Nr. 392 "Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi" atbilstoši citiem spēkā esošajiem normatīviem aktiem, veicot dažus tehniskus grozījumus, kā arī ieviestu regulējumu, kas ļautu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem ieviest jaunas alternatīvas tehnoloģijas dzelzceļa pārbrauktuvju aprīkošanā. Projekts paredz realizēt arī Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izstrādāto ieteikumu dzelzceļa satiksmes drošības uzlabošanai, kas izstrādāts pēc nopietna negadījuma uz pārbrauktuves 2020. gada 4. aprīlī dzelzceļa posmā Ilmāja – Kalvene un svītrot atsauces uz atceltajiem standartiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots pieteikt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 27. maijā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts, tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1  apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par Noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 24. maijam.  

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.