Sabiedrības līdzdalība Aviācija

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Bezpilota gaisa kuģu lidojumi gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz gaisa kuģu modeļu klubiem vai apvienībām, kuras vēlas organizēt bezpilota gaisa kuģu lidojumus regulas Nr.2019/947 16. panta izpratnē.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Normatīvā akta mērķis ir noteikt prasības gaisa kuģu modeļu klubam vai apvienībai, kas vēlas saņemt atļauju bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības ietvaros, kā arī noteikt kārtību, kādā gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība iegūst atļauju bezpilota gaisa kuģu lidojumu organizēšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 3.jūnijā

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Bezpilota gaisa kuģu lidojumi gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros”

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 2.jūnijam

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

VA “Civilās aviācijas aģentūra”  Eiropas Savienības un starptautisko prasību ieviešanas uzraudzības nodaļas vadītāja Anete Skuja, 67830937, anete.skuja@caa.gov.lv