Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30.novembra noteikumos Nr.1080  “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz transportlīdzekļu īpašniekiem (turētājiem, valdītājiem) – fiziskām un juridiskām personām, kā arī uz VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 Šobrīd Latvijā nav noteikts regulējums attiecībā uz elektroskrejriteņu reģistrāciju. Saeimā 2021.gada martā pieņemtie grozījumi Ceļu satiksmes likumā pilnvaro Ministru Kabinetu noteikt regulējumu elektroskrejriteņu brīvprātīgai reģistrācijai. Regulējums nepieciešams, lai dotu iespēju personām brīvprātīgi reģistrēt īpašumā esošos elektroskrejriteņus, tādējādi, nodrošinot valsts reģistrā reģistrēto elektroskrejriteņu un to īpašnieku identificēšanu to nozagšanas gadījumos. Jebkura cita veida pārvietošanās līdzekļa reģistrācija kā elektroskrējriteni, nedod tiesības tā izmantošanai ceļu satiksmē kā elektroskrejriteni. Lai atvieglotu policijai velosipēdu un elektroskrejriteņu identificēšanu, ir nepieciems nodrošināt, ka reģistrā tiek iekļauti velosipēdu un elektroskrejriteņu kopskata, kā arī rāmja vai izgatavotāja uzlīmes ar elektroskrejriteņa  tehniskajiem datiem un produkcijas vai sērijas numuru fotoattēli. Lai nodrošinātu, ka reģistrētajiem velosipēdiem un elektroskrejriteņiem ir vizuāli redzama atšķirības zīme, kas apliecina to reģistrāciju CSDD, reģistrējot velosipēdus vai elektroskrejriteņus, noformē velosipēda vai elektroskrejriteņa reģistrācijas uzlīmi ar unikālu uzlīmes kārtas numuru.

Šobrīd gadījumos, kad transportlīdzekļi kas reģistrēti Latvijā bez  OCTA polises pastāvīgi ārvalstī tiek izmantoti ceļu satiksmē un ārvalstīs nodara zaudējumus, zaudējumus, saskaņā ar  Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (turpmāk – LTAB) sniegto informāciju, sedz  OCTA Garantijas fonds. LTAB norāda, ka citās valstīs par šādu  transportlīdzekļu nodarītajiem zaudējumiem attiecīgās valsts Garantijas fondam nav jāatbild, jo transportlīdzekļu numuri skaitās nederīgi un šajos gadījumos atbilstoši OCTA direktīvas 2009/103/EK prasībām par šādu transportlīdzekļu nodarītajiem zaudējumiem atbild tās valsts Garantijas fonds, kur ir noticis negadījums,

Šobrīd CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas apliecībās norāda komersanta nosaukumu (firmu) tās šaurākā nozīmē, kuru saņem no Uzņēmumu reģistra, t.i. bez norādes uz komersanta veidu. Citu institūciju izsniegtajos dokumentos komersanta nosaukumā tiek iekļauta arī norāde uz komersanta veidu un attiecībā uz viena komersanta dokumentiem veidojas neatbilstība nosaukumos. Lai novērstu šādu neatbilstību veidošanos, Noteikumu projekts paredz, ka komersanta nosaukumu norāda, ietverot komersanta veida saīsinājumu. Savukārt, ja norādāmo simbolu skaits pārsniedz reģistrācijas apliecības sadaļā iekļaujamo simbolu skaitu Noteikumu projekts paredz, ka tiks izmantoti vārdu saīsinājumi.

Lai samazinātu administratīvo slogu un atteiktos no papīra formas dokumentu aprites, Noteikumu projekts paredz, ka transportlīdzekļa pirkšanas un pārdošanas līgums papīra formātā nav jāiesniedz, ja Nodrošinājuma valsts aģentūra transportlīdzekļu reģistrā ir izdarījusi atzīmi par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam.

Šobrīd noteikumos ir noteikts, ka,  ja transportlīdzeklim, kam veicama valsts tehniskā apskate, tā nav veikta trīs gadus vai šāds transportlīdzeklis trīs gadus nav uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai, to izslēdz no transportlīdzekļu reģistra. Šādā gadījumā transportlīdzeklim izsniegtā valsts reģistrācijas numura zīme un reģistrācijas apliecība transportlīdzekļu reģistrā tiek anulēta un uzskatīta par nederīgu un ar transportlīdzekli aizliegts piedalīties ceļu satiksmē. Savukārt, transportlīdzekli atjauno reģistrā, uzrādot to agregātu numuru salīdzināšanai un veicot reģistrācijas darbību, atjaunojot anulēto valsts reģistrācijas numura zīmi un reģistrācijas apliecību, vai transportlīdzeklim veicot valsts tehnisko apskati. Lai ar transportlīdzekli varētu aizbraukt uz tehniskās apskates vietu, transportlīdzeklim var noformēt vienas dienas atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Noteikumu projekts paredz, ka dienā, kad derīga vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu tehnisko apskati, nav spēkā aizliegums  piedalīties ceļu satiksmē ar no reģistra izslēgtu transportlīdzekli.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 17.jūnijā

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts, tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 7.jūnijam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Lauris Miķelsons, tālr. 67028323, lauris.mikelsons@sam.gov.lv.