Satiksme Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz potenciālajiem un esošajiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kuriem nepieciešama transportlīdzekļu atbilstības novērtēšana atbilstoši noteikumos noteiktajai transportlīdzekļa kategorijai un transportlīdzekļu izgatavotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem Latvijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (turpmāk Regula Nr. (ES) 2018/858) prasību piemērošana un nacionālo tiesību normu salāgošana ar Eiropas Savienības transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu reglamentējošajiem tiesību aktiem. Noteikumi stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 8.jūlijā

7.

Dokumenti

Politikas plānošanas dokumenta projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 7.jūlijam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

  Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv.