Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumos Nr. 972 „Ceļu drošības audita noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz ceļu pārvaldītājiem, ceļu projektētājiem, ceļu drošības auditoriem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumos Nr. 972 „Ceļu drošības audita noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra direktīva (ES) 2019/1936 ar ko groza Direktīvas 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību prasības attiecībā par ceļu satiksmes drošības auditu veikšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 3. jūnijā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 1. jūnijam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Edgars Ļeonovs, 67028045, edgars.leonovs@sam.gov.lv