Sabiedrības līdzdalība

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.1. pasākuma "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Satiksmes dalībnieki, komersanti un iedzīvotāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai veicinātu Rail Baltica projekta funkcionalitātes uzlabošanu Rīgas Centrālās stacijas multimodālajā transporta mezglā.

Pārbūvējot dzelzceļa līnijas Rail Baltica saistīto infrastruktūru Rīgas Centrālās stacijas multimodālā transporta mezgla apkārtnē, kā arī ieviešot satiksmes organizācijas izmaiņas, 6.1.7.1. pasākuma īstenošanas rezultātā tiks optimizēta transporta plūsma mezgla tuvumā, kā arī uzlabota gājēju un velotransporta piekļuve Rīgas Centrālās stacijas multimodālajam transporta mezglam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē indikatīvi 2021. gada jūnijā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 1.jūnijam.  

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Mārcis Zicmanis, tālr.67028046, marcis.zicmanis@sam.gov.lv.