Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VSIA “Latvijas Jūras administrācija”

juridiskā adrese: Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048

www.lja.lv 

Pamatkapitāls: 1 533 902 EUR

 Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra p.i. Ligita Austrupe

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VSIA “Latvijas Jūras administrācija” rūpējas, lai Latvijas karoga kuģi atbilst augstiem drošības un tehniskajiem standartiem. Mūsu valsts ostas un kuģi tajās tiek ekspluatēti droši, kuģu ceļi ir pilnībā uzmērīti un aprīkoti ar moderniem navigācijas līdzekļiem, Latvijas jūrnieku kvalifikācija un kompetence ir viena no augstākajām starp  ES dalībvalstīm.  Sabiedrības struktūrā ietilpst Kuģošanas drošības departaments (tā sastāvā Kuģošanas drošības inspekcija un Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija), Latvijas Kuģu reģistrs, Latvijas Jūrnieku reģistrs un Latvijas Hidrogrāfijas dienests.

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktam

Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt tādu pakalpojumu sniegšanu un uzņēmuma darbību, kas veicina Eiropas reģiona mērogā konkurētspējīgas jūrniecības nozares izaugsmi, ilgtspēju un attīstību, piemērojot augstus vides, drošības un aizsardzības standartus.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://www.lja.lv/par-lja/parskati

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2022. gada pārskata gadu saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojumu Nr. 676 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" peļņas daļu par 2022. gadu” noteiktas dividendes 348 737 euro apmērā, dividendes novirzītas daudzstaru dziļumu mērījumu sistēmas iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu augstu mērījumu kvalitāti un īstenotu valsts deleģētā uzdevuma izpildi. Dividendes par 2022. gadu nav izmaksātas.

Par 2021. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes – sabiedrība 2021. gadu noslēdza ar zaudējumiem.

Par 2020. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes – sabiedrība 2020. gadu noslēdza ar zaudējumiem.

Par 2019. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes - 45 277EUR.

Par 2018. gada pārskata gadu izmaksātās dividendes – sabiedrība 2018. gadu noslēdza ar zaudējumiem.

https://www.lja.lv/par-lja/parskati

 

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots.

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Šobrīd nav plānots.