Kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, mājas lapa,  pamatkapitāla lielums un valsts līdzdalības apmērs

VAS “Latvijas Jūras administrācija”

juridiskā adrese: Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048

www.lja.lv 

Pamatkapitāls: 1 533 902 EUR

 Valsts līdzdalības apmērs - 100% Satiksmes ministrija

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Ligita Austrupe

Kapitālsabiedrības pamatdarbība

VAS “Latvijas Jūras administrācija”  rūpējas, lai Latvijas karoga kuģi atbilst augstiem drošības un tehniskajiem standartiem. Mūsu valsts ostas un kuģi tajās tiek ekspluatēti droši, kuģu ceļi ir pilnībā uzmērīti un aprīkoti ar moderniem navigācijas līdzekļiem, Latvijas jūrnieku kvalifikācija un kompetence ir viena no augstākajām starp  ES dalībvalstīm.  Sabiedrības struktūrā ietilpst Kuģošanas drošības departaments (tā sastāvā Kuģošanas drošības inspekcija un Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija), Latvijas Kuģu reģistrs, Latvijas Jūrnieku reģistrs un Latvijas Hidrogrāfijas dienests.

 

Valsts līdzdalības atbilstība šā (Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums) likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Valsts pārvaldes iekārtas likums: atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.,2. un 3.punktam

 

Stratēģiskais mērķis: Veidot attīstītu, ilgtspējīgu, efektīvi pārvaldītu, ar stabilu izaugsmi un Eiropas reģiona mērogā konkurētspējīgu jūrniecības nozari Latvijā, perspektīvā panākot, ka Latvija ir Baltijas reģiona jūrniecības nozares līderis.

 

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

 

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

https://www.lja.lv/par-lja/parskati

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā

Par 2019.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes- 45 277EUR

Par 2018.gada pārskata gadu izmaksātās dividendes – sabiedrība 2018.gadu noslēdza ar zaudējumiem.

https://www.lja.lv/par-lja/parskati

Ziņas, ka valsts paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Šobrīd nav plānots

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu   akciju sabiedrība ir jāpārveido par sabiedrību ar ierobežotu atbildību līdz  01.12.2020.