Ievērojot 2017. gada 15. decembra Optiskā tīkla uzraudzības komitejas (turpmāk – OTUK) sēdē apstiprinātos pamatprincipus platjoslas tīkla infrastruktūras piekļuves punktu izbūvei un izbūves prioritātes noteikšanai, valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC) ir apzinājusi elektronisko sakaru komersantu (turpmāk – ESK) tīklu mezglu punktus (galvenokārt, mobilo sakaru bāzes stacijas) “baltajās” teritorijās, kurās ESK izrādījuši interesi izmantot valsts atbalsta ietvaros izbūvēto infrastruktūru. Ņemot vērā lauku teritoriju nevienmērīgo apdzīvotību un mazo iedzīvotāju blīvumu, kā arī mobilo sakaru tehnoloģiju attīstības tendences, mobilo sakaru tīklu bāzes staciju pieslēgšana valsts atbalsta programmas Nr.SA.33324 “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” (turpmāk – valsts atbalsta programma) ietvaros izbūvētajai infrastruktūrai ir viens no veidiem, kā veicināt platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu pieejamību lauku teritorijās.

Pamatojoties uz ESK pausto interesi, kā arī, ievērojot teritoriju līdzsvarotas attīstības principu, LVRTC ir sagatavojusi sarakstu ar provizoriskiem optiskā tīkla piekļuves punktiem, kas tiks izbūvēti ESK tīklu mezglu punktos. ESK, kas izmanto projekta ietvaros izbūvēto optisko kabeļu tīklu, tiek radīti priekšnosacījumi, lai tie spētu nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumu ar datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s. Tas ir būtiski, turpinoties ārkārtējai situācijai valstī, kad epidemiologi aizvien vairāk Covid-19 sakarā rosina izmantot attālinātā darba režīmu, un ir svarīgi nodrošināt interneta piekļuves pakalpojumu pēc iespējas lielākam galalietotāju skaitam.

Tomēr piekļuves punkti ESK tīkla mezglu punktos tiks izbūvēti tikai gadījumā, ja saņemts ESK intereses apliecinājums, iesniedzot pieteikumu un/vai ir noslēgts priekšlīgums.

Vienlaikus pēc piekļuves punktu apstiprināšanas OTUK, LVRTC ar elektronisko sakaru tīkla mezgla punkta īpašnieku slēgs līgumu par piekļuves punkta izveidi, kurā tiks iekļauti nediskriminējoši piekļuves nosacījumi citiem elektronisko sakaru komersantiem, proti, ka piekļuve jānodrošina visu  tīkla mezgla punkta pastāvēšanas laiku, bet ne mazāk kā 36 mēnešus no piekļuves punkta izveidošanas brīža.

Līdz ar to valsts atbalsta programmas ietvaros izbūvētais kopējais piekļuves punktu skaits tiks papildināts ar tādiem piekļuves punktiem, par kuru izbūvi ESK izrādījuši interesi, tomēr jāņem vērā, ka ierobežotā finansējuma, tehnoloģisku iespēju un privāto zemes īpašnieku nesaskaņošanas dēļ uz visiem apstiprinātajiem piekļuves punktiem izbūvēt infrastruktūru nebūs iespējams. Piekļuves punktu saraksts tiks apstiprināts plašāks, lai iespējami elastīgāk varētu plānot optiskā tīkla trasi un sasniegt pēc iespējas vairāk galalietotāju.

Vienlaikus tiek precizēts OTUK 2018.gada 23.februāra un 2020.gada 31.janvāra sēdēs  apstiprinātais plānoto piekļuves punktu saraksts - “baltās” teritorijas pagastu līmenī (kur visa pagasta teritorija ir uzskatāma par “balto” teritoriju), lai  nodrošinātu, ka visi minētie punkti ir izbūvēti “baltajās” teritorijās atbilstoši VAP nosacījumiem. Minētais tiek darīts, lai skaidrotu Valsts kontroles ziņojumā “Vai valsts ieguldījumi interneta pieejamībā sasniedz iedzīvotāju?” konstatēto, kad piekļuves punkti izbūvēti apdzīvotajās vietās, kuras nav apstiprinājusi OTUK. Pamatojums piekļuves punktu izbūvei “baltajās” teritorijās, kas atšķiras no OTUK sākotnēji apstiprinātā saraksta: piekļuves punkts Kaķenieki – tieši Kaķeniekos atrodas pagasta pārvalde Annenieku pagastam, kas bija apstiprināts OTUK, kā rezultātā tika izveidots piekļuves punkts maksimāli lietderīgākā savienojuma punktā; Naudītes pagasta piekļuves punkts Apgulde – tika izvietots pa ceļam “baltajā” teritorijā (tranzītā) uz Naudītes pagasta piekļuves punktu Naudīte pie skolas, kas bija apstiprināts OTUK (ceļa nodalījuma joslā); Sējas pagasta piekļuves punkts Loja izveidots, jo ne Murjāņos, kas bija apstiprināts OTUK, bet tieši Lojā atrodas Sējas pagasta pārvalde; Zaļesjes pagasta piekļuves punkts Terehova izbūvēts atbilstoši ESK pieprasījumam “baltajā” teritorijā.

Ievērojot minēto, aicinām sniegt viedoklī par pielikumos uzskaitīto teritoriju un elektronisko sakaru komersantu tīklu mezglu punktu iekļaušanu VAP ietvaros atbalstāmo teritoriju sarakstā.  Aicinām sniegt priekšlikumus vai iebildumus līdz 2021.gada 29.janvārim, tos nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: otuk_sekretars@sam.gov.lv