Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās institūcijas ir atvērtas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, kas iesniedz savus priekšlikumus, ierosinājumus vai informāciju.

Iestāde sadarbojas ar dažādām NVO pasažieru pārvadājumu, autosatiksmes, aviācijas, dzelzceļa, jūrniecības, tranzīta politikas jomā un sakaru nozarē.

Galvenie kritēriji sadarbības veida izvēlei ar NVO ir tiesību akta saturs (vai attiecas uz konkrētu jomu, ko pārstāv NVO; tehniski grozījumi; ES tiesību aktu pārņemšana u.tml.) kā arī tiesību akta izstrādes steidzamība.

Sadarbības veidi ir dažādi - NVO pārstāvju iesaiste darba grupās, rakstiska viedokļa jautāšana, sanāksmes, tiesību aktu saskaņošana u.c. Šāda elastīga sadarbības forma izvēlēta, lai katrā konkrētā gadījumā izvēlētos optimālāko sadarbības veidu.

Kontaktpersona sadarbībai ar NVO - Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa komunikacijas@sam.gov.lv

Informācija par NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandu.

Satiksmes ministrija sadarbojas ar šādām NVO:

Nozīmīgs Satiksmes ministrijas sadarbības partneris ir Transporta un sakaru nozares trīspusējās sadarbības apakšpadome (TSNTSA), kas nodrošina un veicina valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību transporta un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares attīstībā.

TSNTSA veic šādas funkcijas:

  • politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektus, kā arī valsts budžeta projekta izstrādes gaitā sniedz savus priekšlikumus un atzinumus pirms to izskatīšanas Ministru kabinetā un NTSP;
  • piedalās transporta un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas normatīvo aktu pilnveidošanā, tai skaitā, atbilstoši Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām;
  • piedalās priekšlikumu izstrādāšanā un izskata valdības ziņojumu projektus par starptautisko saistību izpildi transporta un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jautājumos un sniedz atzinumus par šiem ziņojumiem;
  • veic informatīvi izglītojošu darbu darba devēju organizācijās, to apvienībās un arodbiedrībās un veicina to sadarbību gan nozaru, gan reģionālajā līmenī;
  • izskata Satiksmes ministrijas un tās padotībā esošo institūciju pārskatu projektus par situāciju transporta un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozarē.