1.

Dokumenta veids

Pamatnostādņu un Vides pārskata projekti

2.

Dokumenta nosaukums un izstrādātājs

TRANSPORTA ATTĪSTĪBAS PAMATNOSTĀDNES 2021.-2027. GADAM

Izstrādātājs: LR Satiksmes ministrija; adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743; kontakti: tālr. 67028205, e-pasts satiksmes.ministrija@sam.gov.lv; http://www.sam.gov.lv

STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVERTĒJUMA

VIDES PĀRSKATA PROJEKTS

Izstrādātājs: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"; adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010; kontakti: tālr. 67242411, e-pasts elle@environment.lv

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika visā Latvijas teritorijā

4.

Dokumenta mērķgrupas

Transporta, tranzīta uzņēmumi, visi transporta sistēmas lietotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (turpmāk – TAP2027) Satiksmes ministrijas izstrādāts vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments un tā mērķis ir vērsts uz ilgtspējīgu cilvēka mobilitātes vajadzību apmierināšanu, vienlaikus sniedzot ieguldījumu valsts ekonomiskajā izaugsmē, t.sk. uzņēmējdarbības vides attīstībā un pieejamībā.

Transporta nozare ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kuras attīstība un konkurētspēja ne tikai nacionālajā, bet arī starptautiskā līmenī ir būtisks priekšnoteikums valsts ekonomiskās stabilitātes un kopējās attīstības nodrošināšanā. Visās nozarēs, t.sk. transportā pieaug nozīme jaunajām tehnoloģijām, inovācijām un digitalizācijai, vides (klimata pārmaiņu) aspektiem, ņemot vērā transporta sektora radītās emisijas. TAP2027 jāsniedz iespējas un nosacījumi, lai katrs no Latvijas reģioniem izmantotu transporta infrastruktūru savas teritorijas attīstībai un cilvēku labklājības nodrošināšanai. Tāpat būtiski, lai transporta pakalpojumi ir ne tikai efektīvi, bet arī pieejami visām iedzīvotāju grupām. Latvijas transporta un loģistikas sistēma ir efektīvi jāizmanto valsts tautsaimniecības interesēs, nodrošinot pakalpojumu eksportu tranzīta kravu apstrādē un dziļākā integrācijā starptautiskās piegāžu ķēdēs.

Lai novērtētu TAP2027 iespējamo būtisko ietekmi uz vidi, plānošanas dokumentam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros tiek sagatavots Vides pārskats.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumentu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās 2020.gada decembrī

7.

Dokumenti

1.Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.2027.gadam projekts ar pielikumiem:

- 1.pielikums. Esošās situācijas raksturojums un galvenie izaicinājumi

- 2.pielikums. Transporta politikas sasaiste ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu un citiem attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī starptautiskajiem un Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentiem

- 3.pielikums. Sākotnējā (ex-ante) izvērtējuma rezultāti

- 4.pielikums. Pamatnostādņu īstenošanas ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu.

 

3. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts

 

4. Prezentācijas par dokumentu projektiem

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu dokumentu projektu sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā no 2020. gada 7. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim. Tās laikā, izmantojot tiešsaistes videokonferences formātu, 2020. gada 19. oktobrī plkst. 10.00 tiks organizēta sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespējas līdzdarboties:

 

  • iesniedzot rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par dokumentu projektiem. Norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, adresi un/vai e-pasta adresi, tos nosūtīt līdz 2020. gada 6. novembrim (pasta zīmogs) pa pastu LR Satiksmes ministrijai (adrese: Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1743) vai elektroniski uz e-pastu:

 satiksmes.ministrija@sam.gov.lv.

 

  • piedaloties neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 2020. gada 19. oktobrī plkst. 10.00. Dalību sanāksmē lūdzam pieteikt līdz 2020.gada 15.oktobrim, informāciju par dalībniekiem nosūtot uz kitija.eglite@sam.gov.lv.

Pieteiktie dalībnieki e-pastos saņems uzaicinājumu/saiti uz sanāksmes tiešraidi. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, arī izmantojot sanāksmes dienā Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv un sociālo tīklu profilos publicēto saiti.

10.

Cita informācija

 

11.

Atbildīgā amatpersona

Satiksmes ministrijas, Attīstības un finanšu plānošanas departamenta vecākā referente Kitija Eglīte, tel.nr. 67028030, kitija.eglite@sam.gov.lv