Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekta tiesiskais regulējums ietekmē civilās aviācijas lidlauku ekspluatantus, lidostas, civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantus, oficiālos kravu aģentus, zināmos nosūtītājus, lidojuma laikā patērējamo krājumu pilnvarotos piegādātājus, lidojuma laikā patērējamo krājumu zināmos piegādātājus un lidostu krājumu zināmos piegādātājus.

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā veic iepriekšējās darbības pārbaudes, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtību atbilstoši Komisijas 2015.gada 5.novembra īstenošanas regulas (ES) Nr.2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā prasībām.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. decembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz š.g. 29.decembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Viesturs Gertners, 67830961, viesturs.gertners@caa.gov.lv