Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24.maija noteikumos Nr. 319 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” īstenošanas noteikumi””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

MK noteikumu projekta tiesiskais regulējums ietekmē Satiksmes ministriju, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” projektu īstenotājus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekta mērķis ir precizēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” (turpmāk –  SAM) īstenošanas nosacījumus, iekļaujot  atbalsta uzraudzības kārtību projekta dzīves ciklā atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu 56. “b” pantu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24.maija noteikumos Nr. 319 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” īstenošanas noteikumi”” un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 27.novembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Laura Muižniece, 67028006, laura.muizniece@sam.gov.lv