Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Transportlīdzekļu īpašnieki (turētāji, valdītāji)

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 „Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai veiktu grozījumu MK noteikumu Nr.103 28.punktā, paplašinot tā interpretējumu un nosakot, ka Latvijā izdotu vadītāja apliecību, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī vai Apvienotajā Karalistē izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgts attiecīgs starptautiskais līgums, maina bez eksāmenu kārtošanas. Minētā norma nodrošinātu vadītāja apliecību izsniegšanu Latvijas Republikā un ļautu izvairītos no papildu administratīvā un finansiālā sloga uzlikšanas valsts institūcijām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 13.novembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

 Inga Lukjanoviča, tālr. 67028019, inga.lukjanovica@sam.gov.lv.