Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Gaisa kuģu ekspluatanti, operatori un īpašnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem (turpmāk – projekts) nosaka kārtību, kādā tiek atļauti un veikti regulāri un neregulāri gaisa pārvadājumi starp Latvijas Republiku un Eiropas Savienības valstīm, kā arī starp Latvijas Republiku un valstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada oktobrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam sabiedrībai dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 1. oktobrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Ligita Betaga, 67028271, ligita.betaga@sam.gov.lv