Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24. novembra noteikumos Nr. 664 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk ˗ Projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Plānotais Projekta tiesiskais regulējums ietekmē informācijas sistēmu un elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājus – komersantus, iestādes un mājsaimniecības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts ir izstrādāts, lai izveidotu papildu “vidējās jūdzes” atzaru to izglītības iestāžu tuvumā, kurām nav pieejams kvalitatīvs platjoslas internets efektīva attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24. novembra noteikumos Nr. 664 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 24.septembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Andžela Korotkoručko, 67028243, andzela.korotkorucko@sam.gov.lv