Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Par Pasta konvencijas reglamentu

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministru kabineta noteikumu projekts attiecas uz pasta komersantu, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Latvijai, kā Pasaules Pasta savienības dalībniecei, ir jāapstiprina Pasaules Pasta konvencijas reglaments

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada 12.novembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par likumprojektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 5.novembrim. 

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Inese Pakule, tālr. 67028115, inese.pakule@sam.gov.lv.