Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Neregulāru gaisa pārvadājumu (izņemot gaisa taksometru pakalpojumus) atļauja ir nepieciešama:
Kopienas gaisa pārvadātājam, ja tas vēlas veikt gaisa pārvadājumu starp Latvijas Republiku un trešo valsti;
Trešajā valstī reģistrētam gaisa pārvadātājam, ja tas vēlas veikt gaisa pārvadājumu starp Latvijas Republiku un trešo valsti vai starp Latvijas Republiku un kādu citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti vai Šveices Konfederāciju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ja gaisa pārvadātājs vēlas saņemt īstermiņa gaisa pārvadājumu atļauju, tas ne vēlāk kā divas darbdienas pirms gaisa pārvadājuma uzsākšanas iesniedz Aviācijas departamentā nepieciešamos dokumentus, kas minēti noteikumos Nr.469, kā arī apstiprinājumu, ka izpildīti Padomes 2022. gada 28. februāra Regulas (ES) 2022/334, ar kuru groza Padomes Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā nosacījumi (turpmāk- Regula Nr.833/2014).
  Ja gaisa pārvadātājs vēlas saņemt vispārējo gaisa pārvadājumu atļauju, tas ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms gaisa pārvadājuma uzsākšanas iesniedz Aviācijas departamentā nepieciešamos dokumentus, kas minēti noteikumos Nr.469, kā arī apstiprinājumu, ka izpildīti Regulas Nr.833/2014 nosacījumi

 2. Iesnieguma un dokumentu apstrāde
  Iesniegums tiek reģistrēts un novirzīts Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta atbildīgajam darbiniekam. Atbildīgais darbinieks pārbauda gaisa pārvadātājs atbilstību noteikumu Nr. 469 prasībām, kā arī atbilstību Regulas Nr.833/2014 nosacījumiem.

 3. Atļaujas izsniegšana
  Aviācijas departaments lēmumu par neregulāru gaisa pārvadājumu atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt neregulāru gaisa pārvadājumu atļauju paziņo ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā lidojuma, ja ir laikus iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

  Aviācijas departaments pieņem lēmumu neizsniegt neregulāru gaisa pārvadājumu atļauju, atsaukt izsniegto neregulāru gaisa pārvadājumu atļauju, izsniegt neregulāru gaisa pārvadājumu atļauju, nosakot gaisa pārvadājumu biežumu, laika vai ietilpības ierobežojumus, ja pastāv kāds no MK noteikumu Nr.469 21.punkta nosacījumiem.
  Iesniedzējam tiek nosūtīta e-pastā lidojuma atļauja parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemt pakalpojumu