Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
90
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Gaisa pārvadātājam, lai varētu veikt par atlīdzību un/vai nomas maksu pārvadāt pasažierus, pastu un/vai kravu ir jāsaņem gaisa pārvadājumu licence.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Uzņēmumam, kas vēlas par atlīdzību un/vai nomas maksu pārvadāt pasažierus, pastu un/vai kravu jāiesniedz iesniegums Satiksmes ministrijā, kurā tiek lūgts uzsākt licencēšanas procesu saskaņā ar Regulu Nr. 1008/2008.

  Ņemot vērā likuma “Par aviāciju” 57.2 pantu, iesniegumā pievieno sekojošu informāciju:

  uzņēmuma īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas vieta, pases vai ID dati un CV;
  uzņēmuma patiesā labuma guvēja vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas vieta, pases vai ID dati un CV;
  personas, kas ilgstoši faktiski vadīs uzņēmuma darbību, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas vieta, pases vai ID dati un CV.
  Saskaņā ar Regulas Nr.1008/2008 I Pielikuma 1.daļu uzņēmums iesniedz sekojošus dokumentus un informāciju:

  Visjaunākie iekšējie vadības pārskati un, ja tādi ir pieejami, revidēti grāmatvedības pārskati par iepriekšējo finanšu gadu;
  Biznesa plānu turpmākajiem trīs gadiem;
  Plānotā bilance, iekļaujot peļņas un zaudējumu aprēķinu, turpmākajiem trīs gadiem;
  Plānoto izdevumu un ieņēmumu pamatojums skaitliskos aprēķinos par tādiem posteņiem kā degviela, gaisa pārvadājumu maksa un gaisa pārvadājumu tarifi, algas, ekspluatācija, amortizācija, valūtas kursa svārstības, lidostas maksājumi, aeronavigācijas maksājumi, lidostās sniegto pakalpojumu izmaksas, apdrošināšana u. c. Pārvadājumu/ienākumu prognozes;
  Sīkas ziņas par darbības uzsākšanas izmaksām laikā no pieteikuma iesniegšanas līdz darbības sākšanai un izskaidrojums par to, kā šīs izmaksas tiks segtas;
  Sīkas ziņas par esošajiem un plānotajiem finanšu avotiem;
  Sīkas ziņas par akcionāriem, tostarp viņu valstspiederību un piederošo akciju veidu, kā arī statūti. Ja uzņēmums ir daļa no koncerna – informācija par attiecībām starp koncerna uzņēmumiem;
  Plānotās naudas plūsmas pārskats un likviditātes plāni pirmajiem trīs darbības gadiem.

 2. Atbilstības izvērtēšana
  Iesniegums tiek reģistrēts un novirzīts Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta atbildīgajam darbiniekam. Atbildīgais darbinieks vērtē uzņēmuma atbilstību Regulas Nr.1008/2008 noteiktajām prasībām, kā arī atbilstību Regulas Nr.833/2014 un likuma “Par aviāciju” 57.2 panta nosacījumiem.

 3. Licences izsniegšana vai atteikums
  Uzņēmumam tiek nosūtīta e-pastā vēstule parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kurā tiek norādīts pieņemtais lēmums.
  Pirms Gaisa pārvadājumu licences saņemšanas ir jāveic maksājums par Gaisa pārvadājuma licenci.
  Gaisa pārvadājumu licenci izsniedz Aviācijas departamenta direktors klātienē gaisa pārvadātāja pilnvarotam pārstāvim.

Maksājumi

PozīcijaCena
Gaisa pārvadājumu licences izsniegšana EUR

Saņemt pakalpojumu