Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekts “Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programmas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Transportlīdzekļu īpašnieki (turētāji, valdītāji)

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts “Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programmas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts) izstrādāts, lai transportlīdzekļu vadītāji, kas sodīti par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, un kuram pirmstermiņa veselības pārbaudē nekonstatē alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu pārmērīgu, kaitējošu lietošanu vai atkarību, atgūstot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības obligāti apmeklētu speciālas  nodarbības, kas vērstas uz personas uzvedības korekcijas maiņu.

Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada 12.novembrī

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 27.oktobrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

  Jānis Kalniņš, tālr. 67028118, janis.kalnins@sam.gov.lv.