Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekts “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates un tehniskās kontroles uz ceļa noteikumu prasību nepiemērošanu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Transportlīdzekļu īpašnieki (turētāji, valdītāji)

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates procesā, kā arī transportlīdzekļu ekspluatācijā (jo īpaši pasažieru pārvadājumu jomā, vadītāju apmācībā un eksaminācijā). Projekts paredz, pastāvot epidemioloģiskajiem draudiem, atteikties no tehniskās apskates protokola un tehniskās kontroles uz ceļa protokola fiziskas parakstīšanas ar pildspalvu un paredzot iespēju transportlīdzekļu lietotājiem aprīkot transportlīdzekļus ar fizisku barjeru, kas pasargātu vadītāju no inficēšanās draudiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 13.novembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

 Inga Lukjanoviča, tālr. 67028019, inga.lukjanovica@sam.gov.lv.