Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Transportlīdzekļu īpašnieki (turētāji, valdītāji)

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai sakarā ar tehnoloģiju attīstības rezultātā notiekošajām transportlīdzekļu uzbūves un konstrukcijas izmaiņām pilnveidotu transportlīdzekļu uzbūves un konstrukciju pārbaudes reglamentējošos tiesību aktus, pielāgojot un detalizētāk norādot prasības transportlīdzekļu tehniskai kontrolei, kas ļaus nepārprotami un skaidri tās piemērot gan valsts tehniskās apskates, gan tehniskās kontroles uz ceļa ietvaros.  

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 13.novembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

 Inga Lukjanoviča, tālr. 67028019, inga.lukjanovica@sam.gov.lv.