Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” vispārējo stratēģisko mērķi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” pakalpojuma saņēmēji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” vispārējo stratēģisko mērķi” mērķis ir atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 18.punktam un 7.pantam, noteikt valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” vispārējo stratēģisko mērķi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta rīkojuma projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās, t.i. 2021.gada 23. februārī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta rīkojuma projekts, un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 19. februārim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Īrisa Kalniņa, 67028233, irisa.kalnina@sam.gov.lv