Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” vispārējo stratēģisko mērķi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

AS “Pasažieru vilciens” pakalpojuma saņēmēji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” vispārējo stratēģisko mērķi” mērķis ir atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  (Likums) 4.panta pirmajai daļai un 7.pantam noteikt akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens”  vispārējo stratēģisko mērķi. Saskaņā ar Likuma 1.panta pirmās daļas 18.punktā sniegto definīciju vispārējie stratēģiskie mērķi ir publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas noteikti kapitālsabiedrības mērķi, kurus publiska persona vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā un kuri izriet no tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta rīkojumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” vispārējo stratēģisko mērķi”.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Ministru kabineta rīkojuma projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada 7.septembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Īrisa Kalniņa, 67028233, irisa.kalnina@sam.gov.lv