Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 27..augusta noteikumos Nr. 405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Regulējums ietekmēs valstspilsētu pašvaldības un komersantus, kas sniedz pasažieru komercpārvadātājumus ar taksometriem.  

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis nodrošināt normatīvā regulējuma atbilstību Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam no 2021.gada 1.jūlija, aizstājot noteikumos vārdus “republikas pilsēta”  ar vārdu “valstspilsēta”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 16.septembrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Dana Ziemele-Adricka, 67028036, dana.ziemele-adricka@sam.gov.lv