Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15 jūlija noteikumos Nr.472 “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi”” (turpmāk- MK noteikumi Nr.472).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, būtisko funkciju veicējs, pieteikumu iesniedzēji, tajā skaitā arī pārvadātāji, apkopes darbu veicēji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts, lai iekļautu šobrīd spēkā esošajā  MK noteikumu Nr. 472  redakcijā  atsevišķas 2017. gada 4. septembra Komisijas deleģētā lēmuma Nr.2017/2075, ar kuru aizstāj VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvas 20120/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu pielikumu un grozījumus, kas nepieciešami Dzelzceļu kravu koridora no Ziemeļu jūras līdz Baltijas jūrai (Rail Freight Corridor North Sea – Baltic) atvēršanas sagatavošanas darbiem, kā arī, lai precizētu dažas citas nepilnības dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja darbības nodrošināšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots pieteikt Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada 29. oktobrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1  apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada  19. oktobrim.  

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.