Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”” (turpmāk - MK noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dzelzceļa infrastruktūras objektu būvniecības procesa dalībnieki, būvvaldes un institūcijas, kuras pilda būvvaldes funkcijas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts izstrādāts, lai  atvieglotu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītajā funkciju īstenošanu un nodrošinātu vienveidīgu būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu.

Noteikumu projekts paredz novērstu situāciju, kad VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDZ), kas ir reģistrējusies būvkomersantu reģistrā, lai veiktu trešās grupas inženierbūves pārbūvi vai atjaunošanu, ir nepieciešams noslēgt līgumu ar citu būvkomersantu par šo būvju būvuzraudzību (jāpērk ārpakalpojums), kaut gan VAS “Latvijas dzelzceļš” nodarbina attiecīgās jomas būvuzraugus. Bet šobrīd  Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”” 40. punkts noteic, ka  trešās grupas inženierbūvju būvuzraudzību var veikt tikai būvkomersants, kas reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, līdz ar to liedz iespēju LDZ izmantot savu  būvuzraugu pakalpojumus, kas ietaupītu finansiālos resursus, jo nebūtu jāalgo darbinieki ārpakalpojumā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots pieteikt Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada 19. novembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1  apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020. gada  6. novembrim.  

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Santa Balaša, tālr. 67028071, Santa.Balasa@sam.gov.lv.