Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr.999 “Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem, gaisa kuģu modeļu klubiem, tālvadības pilotiem, Organizācijām, kas veiks apmācību un pieņems pārbaudes bezpilota gaisa kuģu jomā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Normatīvā akta mērķis ir noteikt pakalpojumu cenas bezpilotu gaisa kuģu lidojumu jomā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

MK noteikumu projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada 29. oktobrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr.999 “Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2020.gada 26. oktobrim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

VA “Civilās aviācijas aģentūra”  vecākā inspektore Anete Skuja, tālrunis 67830937, anete.skuja@caa.gov.lv