Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Vilciena pasažieri, biļešu konduktori kontrolieri, biļešu kasieri, pārvadātāji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Grozījumu projekts ir izstrādāts, lai ieviestu Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma grozījumus (Nr.687/Lp13) 8.1 pantā noteikto attiecībā uz komerciālo maršrutu (reisu) izpildes nosacījumus.

Grozījumu projekts paredz noteikt:

  1. prasības attiecībā uz pakalpojumu sniegšanai komerciālajos maršrutos (reisos) izmantojamo transportlīdzekļu vecumu un aprīkojumu, pakalpojuma sniegšanu komerciālajā maršrutā (reisā);
  2. prasības attiecībā uz biļešu tirdzniecību komerciālajos maršrutos (reisos);
  3. maršruta atļaujas saņemšanai iesniedzamā pieteikuma formu un tajā sniedzamās informācijas apjomu.

Papildus Grozījumu projekts paredz precizēt:

  1. bagāžas pārvadāšanas izmērus, bagāžai, kura tiek pārvadātā dzelzceļa pārvadājumos;
  2.  pieteikšanos laiku, kādā cilvēki ar invaliditāti var pieteikt pielāgotos transportlīdzekļus;
  3. MK noteikumu 13.2. apakšpunktu, precizējot kārtību attiecībā uz videonovērošanas veikšanu dzelzceļa pārvadājumos.   

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanās.

7.

Dokumenti

Projekts un tā anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam, rakstiski sniedzot viedokli par  projektu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus par Projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021.gada 2. aprīlim.  

10.

Cita informācija

Satiksmes ministrijas, VSIA “Autotransporta direkcija” un  AS “Pasažieru vilciens” iniciatīva.

11.

Atbildīgā amatpersona

Sintija Ziedone, 67028332, sintija.ziedone@sam.gov.lv