"Marco Polo" programmas pamatmērķis ir atbalstīt uzņēmumus ar lielu risku saistītajā jaunu pakalpojumu vai ievērojami modernizētu pakalpojumu sākšanas posmā, lai novirzītu kravu pārvadājumus no autoceļiem uz tuvsatiksmes kuģošanu, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem.

Eiropas Komisija no 2013.gada 26.marta līdz 23.augustam ir izsludinājusi projektu konkursu „Marco Polo II” programmas ietvaros par kopējo summu 66,7 miljonu EUR apmērā. Ikgadējā uzsaukumā „Marco Polo II” programmas ietvaros tiek aicināts iesniegt projekta pieteikumus ar mērķi atbalstīt autoceļu noslogotības mazināšanu kravu pārvadājumu jomā, veicināt multimodālu pārvadājumu attīstību, uzlabot transporta sistēmu ekoloģiskos rādītājus, lai tādējādi sekmētu efektīvas un ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību Eiropas Savienībā.

2013.gada uzsaukumā tiek atbalstīti sekojoši darbības veidi:

  • pasākumi kravu novirzīšanai uz citiem transporta veidiem (Modal Shift Action), kas kravas no autoceļiem novirzīs uz tuvsatiksmes kuģošanu, dzelzceļu, iekšzemes ūdensceļiem vai izmantos dažādu transporta veidu apvienojumu;
  • ļoti inovatīvi katalizatora pasākumi (Catalist Actions), lai kravu pārvadājumu tirgū Eiropas Savienībā pārvarētu nozīmīgus strukturālos šķēršļus Kopienas pārvadājumu tirgū, kas kavē tirgus efektīvu darbību, tuvsatiksmes kuģošanas, dzelzceļa vai iekšzemes ūdensceļu pārvadājumu konkurētspēju un/vai to pārvadājumu tīklu efektivitāti, kuros tiek izmantoti minētie transporta veidi (piemēram, neliela ātruma preču vilcieni vai transporta veidu savstarpējās tehniskās izmantojamības problēmas);
  • ar jūras transporta maģistrālēm saistīti pasākumi (Motorways of the Sea Actions), kas novirzīs kravas no autoceļiem uz tuvsatiksmes kuģošanu vai to kombināciju ar citiem transporta veidiem, piedāvājot ļoti liela apjoma, bieži izmantojamus intermodālos jūras transporta pakalpojumus;
  • satiksmes noslogojuma mazināšanas pasākumi (Traffic Avoidance Actions), ar kuriem pārvadājumus integrē ražošanas loģistikā, lai izvairītos no apjomīgiem kravu autopārvadājumiem, neietekmējot negatīvi ražošanas jaudu vai ražošanā nodarbināto skaitu;
  • kopīgi mācību pasākumi (Common Learning Actions), kas uzlabos kravu pārvadājumu ķēdes dalībnieku sadarbību un optimizēs darba metodes un procedūras.

Informācija par Marco Polo II programmu un pieteikšanos konkursam.

Biežāk uzdotie jautājumi.

2014.gadā Eiropas Komisija uzsāka sagatavošanās procesu Marco Polo programmas turpmākajām aktivitātēm jauno TEN-T un CEF vadlīniju ietvaros. Ir uzsāktas publiskās konsultācijas un ir publicēta tiešsaistes anketa par ilgtspējīgo un efektīvo kravu pārvadājumu pakalpojumu finansēšanas shēmu, kuru aicinām aizpildīt. Anketa ir atrodama mājas lapā.

Anketa atrodama arī sadaļā ES lietas - publiskās konsultācijās.

Informāciju par „Marco Polo II”programmu var arī saņemt pie Andra Maldupa, LR Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktora, e-pasts: Andris.Maldups@sam.gov.lv, tālr. 67028320.